Адрес Украина, Одесса, ул. Космонавтов 62, Офис 61
Телефон +380487880907
E-mail info@krib-audit.com.ua
Viber +380951013444
Ваш надежный друг и партнёр 

Методичні рекомендації щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з розрахунків з власниками землі та майна, які перебувають у спільній частковій власності

 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист від 04.12.2003 р. №37-27-12/14024

Про Методичні рекомендації щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з розрахунків з власниками землі та майна, які перебувають у спільній частковій власності

Управління організації і методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства аграрної політики України на виконання доручення Президента України від 25 лютого 2003 року N 1-1/203 та наказу Міністерства аграрної політики України від 4 червня 2003 року N 160 "Про заходи з підвищення якості управління державним сектором економіки на 2003 рік" розробило Методичні рекомендації щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з розрахунків з власниками земельних та майнових паїв сільськогосподарських підприємств, які розглянуті та схвалені до впровадження на секції Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики "Економіка та фінансово-кредитна політика" і на засіданні Науково-методичної ради (Центру) "Облік, звітність та аудит в галузях агропромислового виробництва" (протокол N 9 від 23 - 25 жовтня 2002 р.).
Методичні рекомендації просимо довести до відома районних управлінь сільського господарства і продовольства та надавати роз'яснення щодо їх застосування спеціалістам сільськогосподарських підприємств.

Додаток: Методичні рекомендації на ___ аркушах.
Перший заступник Міністра С. Мельник
Додаток до листа Міністерства аграрної політики України від 04.12. 2003 №37-27-12/14024

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА МАЙНОВИХ ПАЇВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Загальні положення
1. Методичні рекомендації про бухгалтерський облік розрахунків з власниками земельних та майнових паїв сільськогосподарських підприємств (далі - Методичні рекомендації) розроблено у відповідності з Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185), Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509), Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України 20.10.99 N 246 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 751/4044), Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 14 "Оренда", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за N 487/4708), Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 15 "Дохід", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153), Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248), Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 19 "Об'єднання підприємств", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 N 163 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.99 за N 499/3792), Методичними рекомендаціями щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування власного капіталу та залучення майна колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств новоствореними сільськогосподарськими підприємствами, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 02.07.2001 N 190, та з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 25.02.2003 N 1-1/203 щодо підвищення якості управління державним сектором економіки і наказу Мінагрополітики України від 04.06.2003 N 160 "Про заходи з підвищення якості управління державним сектором економіки на 2003 рік".
2. Рекомендації визначають порядок відображення в бухгалтерському обліку сільськогосподарських підприємств різних форм власності розрахунків з власниками землі та майна реформованих колективних сільськогосподарських підприємств (далі - КСП).
3. Методичні рекомендації застосовуються при відображенні в обліку операцій з:
- викупу сільськогосподарськими підприємствами майна співвласників;
- придбання сільськогосподарськими підприємствами часток у майні, що знаходиться у спільній частковій власності або майнових паїв без виділення конкретних об'єктів;
- розрахунків щодо нарахування та виплати орендної плати за орендоване майно та землю.
4. Для узагальнення інформації про вартість і рух залученого майна та проведення розрахунків з власниками (співвласниками) майна при проведенні операцій з купівлі-продажу, міни, оренди тощо в бухгалтерії підприємства застосовуються регістри бухгалтерського обліку, які затверджені наказом Мінагрополітики України від 07.03.2001 N 49 "Про затвердження регістрів та Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу" (журнал-ордер N 8 с-г та відомість аналітичного обліку).
5. При укладанні угод з викупу майнових паїв, а також майна співвласників рекомендується використовувати типові форми договорів, затверджені наказом Мінагрополітики від 09.04.2001 за N 97 "Про затвердження Рекомендацій щодо використання майна, яке перебуває у спільній частковій власності".
Облік викупу майна, що перебуває у спільній частковій власності
6. Відображення операцій з викупу майна, що знаходяться у спільній частковій власності, здійснюється з урахуванням умов договору купівлі-продажу або міни.
7. Передача майна за договором купівлі-продажу або міни оформляється актом приймання-передачі із зазначенням одиниць виміру, кількості, ціни та загальної вартості майна, що продається. Акт підписується уповноваженими представниками від співвласників і представником підприємства. На його підставі здійснюється відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу та міни.
8. Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" та П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" в бухгалтерському обліку придбане майно відображається за погодженою сторонами вартістю.
У разі надходження майна за договорами міни, якщо його залишкова вартість перевищує справедливу вартість, то первісною вартістю отриманого об'єкта є його справедлива вартість з віднесенням різниці до витрат звітного періоду.
9. На підставі акта приймання-передачі основних засобів в бухгалтерії підприємства оформляється інвентарна картка обліку основних засобів (типова форма 03-6), затверджена наказом Держкомстату України від 29.12.95 N 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку". Облік отриманого об'єкта ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" і протягом строку його корисного використання нарахується амортизація.
10. Придбаний об'єкт незавершеного будівництва, на підставі акта приймання-передачі, бухгалтерією підприємства вноситься до регістру обліку об'єктів незавершеного будівництва.
11. Оборотні засоби (матеріали, сировина, готова продукція, інші запаси) оприбутковуються на підставі акта про прийняття матеріалів (форма М-7)*. В бухгалтерії підприємства складається прибутковий ордер (форма М-4), після чого завідуючий складом проводить записи в картках складського обліку матеріалів (форма М-12).
____________
* (форми М-4, М-7, М-12 затверджені наказом Держкомстату України від 21.06.96 за N 193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів")
12. Термін погашення заборгованості перед власниками (співвласниками) за придбані активи, форма розрахунків, а також розмір відсотків за відстрочення терміну платежу визначаються в договорі купівлі-продажу (міни), за згодою сторін.
13. Оприбуткування активів, отриманих за договорами купівлі-продажу і міни, відображається по дебету рахунків класів 1 і 2 (залежно від виду отриманих об'єктів) і кредиту рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання" (якщо термін розрахунку підприємства за придбані активи за договором перевищує 1 рік або операційний цикл) або кредиту рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (якщо термін розрахунку підприємства за придбані активи за договором менше 1 року або операційний цикл).
14. Належна до виплати в поточному році сума за довгостроковими договорами відображається по дебету рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання" та кредиту рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".
15. Виплата належної суми грошовими коштами продавцю оформляється видатковим касовим ордером (КО-2) або платіжним дорученням (ф. 0401002) і відображається по дебету рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредиту рахунків 30 "Каса" або 31 "Рахунки в банках".
16. При розрахунках, що здійснюється в натуральній формі шляхом видачі продукції власного виробництва, матеріалів, сировини, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо, оформляється накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей. Зазначена операція відображається по дебету рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредиту рахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції" або 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів".
Нарахування суми податку на додану вартість з доходів від реалізації відображається по дебету відповідного рахунку доходів та кредиту рахунку 641 "Роз рахунки за податками".
Собівартість реалізованої готової продукції, виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів списується в дебет рахунків 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" або 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" з кредиту рахунків 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", 20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" відповідно.
17. Розрахунки у відробітковій формі (шляхом виконання робіт, надання послуг) оформляються актом виконання робіт (надання послуг), що підписується двома сторонами.
Зазначена операція відображається по дебету рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредиту рахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".
Нарахування суми податку на додану вартість з доходів від реалізації відображається по дебету рахунку 703 та кредиту рахунку 641 "Розрахунки за податками".
Собівартість реалізованих робіт і послуг списується в дебет рахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" з кредиту рахунку 23 "Виробництво".
Облік операцій з придбання сільськогосподарськими підприємствами часток у майні або майнових паїв, що знаходяться у спільній частковій власності, без виділення конкретних об'єктів
18. Відображення операцій з викупу майнових паїв або часток у майні, що знаходяться у спільній частковій власності, здійснюється з урахуванням договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності, та умов договору купівлі-продажу.
19. Оприбуткування придбаних майнових паїв або часток у майні співвласників без виділення майна в натурі здійснюється на підставі належно оформлених договорів за ціною придбання.
Зазначена операція відображається по дебету рахунку 12 "Нематеріальні активи" і кредиту рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання" (якщо термін розрахунку підприємства за придбані активи за договором перевищує 1 рік або операційний цикл) або кредиту рахунку 685 "Розрахунки з іншими дебіторами" (якщо термін розрахунку підприємства за придбані активи за договором менше ніж 1 рік або операційний цикл). Термін амортизації визначається, виходячи з строку дії договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності (договору оренди), але не більше 10 років.
Відображення операцій в бухгалтерському обліку з розрахунків з продавцями здійснюється відповідно до умов договору в порядку, передбаченому пунктами 13, 14, 15 та 16 Методичних рекомендацій.
20. Орендна плата сільськогосподарського підприємства зменшується в разі придбання ним часток у майні або майнових паїв, виходячи з вартості паю, зазначеної в свідоцтві про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат), або вартості часток співвласників, зазначених у договорі про спільне володіння користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності, що придбане підприємством у їх власників (співвласників) (відповідно до внесених змін до зазначеного договору).
21. Для виділення майна в натурі взамін майнових прав сільгосппідприємство звертається із заявою до Комісії з організації вирішення майнових питань або до уповноважених представників від співвласників.
Оприбуткування підприємством активів, виділення яких затверджено рішенням зборів співвласників, оформляється в порядку, передбаченому пунктами 8, 9 та 10 Методичних рекомендацій.
22. Активи, отримані в натурі від співвласників майна, відображаються по дебету рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", інших рахунків з обліку активів та кредиту рахунків 12 "Нематеріальні активи" в сумі, сплаченій за майновий пай або частку майнового паю (за мінусом нарахованого зносу), 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" на суму перебільшення вартості отриманих активів над сплаченою сумою.
У разі перебільшення вартості придбаних майнових прав над вартістю отриманих активів різниця з рахунку 12 "Нематеріальні активи" списується в дебет рахунку 977 "Інші витрати звичайної діяльності".
Облік операцій з нарахування та виплати орендної плати за землю або майно, яке перебуває у спільній частковій власності
23. В бухгалтерському обліку відображення операцій з оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) та майна, яке перебуває у спільній частковій власності колишніх членів КСП, регламентується вимогами П(С)БО 14.
Об'єктом оперативної оренди можуть бути конкретно визначені основні засоби та земельні ділянки.
24. Розмір орендної плати та порядок її виплати встановлюються договором оренди. Указами Президента України від 02.02.2002 N 92 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок і земельних часток (паїв)" та від 29.01.2001 року N 62 "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" рекомендовано встановлювати плату за оренду земельних часток (паїв) у розмірі не менше ніж півтора відсотка, а за оренду майна - не менше одного відсотка від його вартості.
Орендна плата може виплачуватись у грошовій, натуральній та відробітковій формах.
25. Порядок створення фонду відтворення орендованих основних засобів та порядок його використання визначається Методичними рекомендаціями щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування власного капіталу та залучення майна колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств новоствореними підприємствами, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 2 липня 2001 р. N 190, та від 1 липня 2003 р. N 210 "Про затвердження Примірного положення про відтворення орендованих основних засобів".
26. Відповідно до вимог П(С)БО 16 та Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 N 132, орендну плату за земельні ділянки та земельні частки (паї) відносять до складу інших прямих витрат, орендну плату за користування майном відносять:
- на конкретні об'єкти витрат, якщо орендовані об'єкти використовують у виробничому процесі;
- до складу загальновиробничих витрат в сумі, що відповідає розміру орендної плати за основні засоби та інші необоротні активи загальновиробничого призначення;
- до складу адміністративних витрат в сумі, що відповідає розміру орендної плати за основні засоби та інші матеріальні необоротні активи адміністративного призначення;
- до складу витрат на збут в сумі, що відповідає розміру орендної плати за основні засоби та інші матеріальні необоротні активи, що пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
27. Нарахування орендної плати відображають за кредитом рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та дебетом рахунків:
- 23 "Виробництво" - на суму орендної плати за земельні ділянки та земельні частки (паї) та за виробничі необоротні активи, яка прямо включається до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);
- 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" - на суму орендної плати, що відноситься до загальновиробничих та загальногосподарських, адміністративних витрат і витрат на збут.
Синтетичний облік заборгованості з виплати орендної плати співвласникам майна та землі ведуть у журналі-ордері N 8 с-г, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 07.03.2001 N 49, по рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".
28. Аналітичний облік з нарахування і виплати орендної плати власникам (співвласникам) майна та земельних часток (паїв) рекомендується вести у відомості нарахування та виплати орендної плати за майно та землю (додаток 2) в розрізі співвласників майна та власників сертифікатів на право на земельну частку (пай) або актів на право приватної власності на землю.
У відомості зазначається сума нарахованої орендної плати за залучені майно та землю, утримання з доходу, форма розрахунків, а також заборгованість перед орендодавцями.
29. Орендна плата за майно та землю є об'єктом оподаткування прибутковим податком згідно з діючим законодавством.
Інформація про суми виплаченої орендної плати власникам майнових та земельних паїв та утриманого прибуткового податку подається підприємством до податкових інспекцій за місцем реєстрації щомісячно у звітності відповідно до діючого порядку.
30. Суми утриманого прибуткового податку з доходів громадян - власників майна та земельних часток (паїв) відображаються за дебетом рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитом рахунку 641 "Розрахунки за податками". Перерахування до бюджету сум прибуткового податку відображається за дебетом рахунку 641 "Розрахунки за податками" та кредитом рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті".
31. Для аналітичного обліку розрахунків з виплати орендної плати за майно та землю з орендодавцями рекомендується використовувати розрахунково-чекову книжку. Зразок форми розрахунково-чекової книжки додається (додаток 1).
32. Розрахунково-чекова книжка виписується індивідуально на кожного орендодавця відповідно до відомості нарахування та виплати орендної плати за майно та землю із зазначенням суми належної орендної плати.
Розрахунково-чекова книжка видається на руки орендодавцям після реєстрації в Журналі реєстрації виданих та повернутих розрахунково-чекових книжок.
33. Записи в розрахунково-чекову книжку здійснюють особи, відповідальні за надання робіт, послуг, випуску продукції та готівкових коштів в рахунок розрахунків за майновий та земельні паї (агроном, завідуючий складом, завідуючий гаражем, касир та ін.), про що зазначається в наказі про облікову політику підприємства.
Записи проводяться в момент надання послуг, що є розпорядженням на їх отримання.
34. Особа (орендодавець), з якою проводяться розрахунки по орендній платі за майно та землю, повинна мати при собі розрахунково-чекову книжку, корінці чека якої є підтвердженням проведених розрахунків.
35. Розрахунково-чекова книжка може бути на 25 або на 50 чеків. У разі її закінчення видається інша з відмітками в Журналі реєстрації виданих та повернутих чекових книжок.
Підприємство своїм наказом визначає порядок оформлення і застосування чекової книжки та надає право підпису відповідальним особам по розрахунках за майнові та земельні паї.
36. Виплата належної суми орендної плати, що здійснюється грошовими коштами, оформляється видатковим касовим ордером (КО-2) або платіжним дорученням (ф. 0401002). Одночасно по розрахунково-чековій книжці чеки заповнюються касиром та прикладаються до видаткових касових чи банківських документів. В бухгалтерському обліку відображається за дебетом рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитом рахунків 30 "Каса" або 31 "Рахунки в банках".
37. Виплати належної суми орендної плати можуть проводитись шляхом видачі продукції власного виробництва, матеріалів, сировини, малоцінних та швидкозношуваних предметів, шляхом надання послуг, виконання робіт тощо. При здійсненні розрахунків у натуральній формі або шляхом виконання робіт, надання послуг чеки заповнюють керівники підрозділів підприємства, відповідальні за відпуск продукції чи надання послуг, виконання робіт. Після проведення запису суми, належної до сплати, чеки відриваються та прикладаються до видаткових документів. При відпуску готової продукції, виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо оформляється накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (М-20), при виконанні робіт, наданні послуг - акт виконаних робіт, наданих послуг, які складаються у двох примірниках. Один примірник видається власнику майнового (земельного) паю, другий - залишається у матеріально відповідальної особи підприємства чи керівника підрозділу.
В обліку розрахунки продукцією власного виробництва, виробничими запасами відображаються за дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" та кредитом рахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції" або 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів". Нарахування суми податку на додану вартість з доходів від реалізації відображається за дебетом відповідного рахунку доходів та кредитом рахунку 641 "Розрахунки за податками".
Собівартість реалізованої готової продукції, виробничих запасів списується в дебет рахунків 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" або 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" з кредиту рахунків 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", 20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" відповідно. Одночасно робиться запис (закривається сума заборгованості по орендній платі) за дебетом рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".
Розрахунки шляхом надання послуг, виконання робіт в обліку відображається за дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" та кредитом рахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". Нарахування суми податку на додану вартість з доходів від реалізації послуг (виконання робіт) відображається за дебетом рахунку 703 та кредитом рахунку 641 "Розрахунки за податками".
Собівартість реалізованих робіт і послуг списується в дебет рахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" з кредиту рахунку 23 "Виробництво" (відповідного субрахунку). Одночасно робиться запис (закривається сума заборгованості по орендній платі) за дебетом рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".
38. В кінці місяця матеріально відповідальні особи подають до бухгалтерії разом з матеріальними звітами чеки на відповідну суму виплаченої орендної плати. На їх підставі робляться відповідні записи у Відомості обліку розрахунків за оренду майнових та земельних паїв і на рахунках бухгалтерського обліку.
Корінці чека, що залишаються в розрахунково-чековій книжці власників-орендодавців, є підтвердженням проведених розрахунків по виплаті орендної плати за майно та землю.
39. Звіряння розрахунків по нарахуванню та виплаті орендної плати з власниками майнових та земельних паїв сільськогосподарським підприємством проводиться станом на 31 грудня звітного року.

Додаток 1 до пункту 31 Методичних рекомендацій про бухгалтерський облік розрахунків з власниками земельних та майнових паїв сільськогосподарських підприємств
Сторінка 1
Додаток 2 до пункту 28 Методичних рекомендацій про бухгалтерський облік розрахунків з власниками земельних та майнових паїв сільськогосподарських підприємств